Proje Hakkında

Genel Bilgiler

7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması’nın tematik başlığı;

“GENÇLİK BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE YÜZYILI’NDA EMEK VE GELECEK”

Proje Yarışması Takvimi şu şekildedir:

Proje Yarışması Başvuru Tarihi 12 Şubat 2024 – 15 Nisan 2024
Proje Yarışması Sonuçların Açıklanması 10 Mayıs 2024
Proje Yarışması Ödül Tarihi 17 Mayıs 2024

Tema Fikri’nin ön inceleme ve yapılacak sunumların değerlendirilmesinde gençlik, emek ve gelecek çalışmalarına katkı sağlayabilecek ve uygulanabilir projeler olması ışığında aşağıdaki tabloda yer alan kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır:

Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşım %25
Tema Fikri Projesi’nin Uygulanabilirliği %25
Tema Fikri Projesi’nin Yaratacağı Katma Değer %20
Tema Fikri Projesi’nin Paydaşlara Etkisi %15
Tema Fikri Projesi’nin Kültürel Katkısı %15

HAK-İŞ İLE ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ARASINDA

7. ULUSAL GENÇLİK FARKINDA PROJE YARIŞMASI 12 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR!

HAK-İŞ Konfederasyonu ile ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliği ile yapılan “Gençlik Farkında Proje Yarışması” nın 7.si düzenlenmektedir.

Bu yılki tema “GENÇLİK BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE YÜZYILI’NDA EMEK VE GELECEK” olarak belirlendi.

Türkiye Yüzyılında gençlerin emek ve gelecek konularında ortaya koyacakları fikirlerin değerlendirilmesi amacıyla aşağıdaki alt konu başlıklarında projeler geliştirilebilmesi beklenmektedir.

1- Dijital Dönüşüm Ve Yapay Zeka (Etik, Siber Güvenlik, İş Sağlığı vs.)

2- Yeşil Dönüşüm ve Adil Geçiş (İklim ve Çevre Değişikliği, Göç, Geleceğin İşleri vs.)

3- Afet Çağında Emek Mücadelesi (İstihdam, Krizler, Psikososyal Faktörler, Mekânsal Adalet vs.)

12 Şubat –  15 Nisan 2024 tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği yarışmada birinci projeye 25 Bin Türk Lirasıikinci projeye 15 Bin Türk Lirasıüçüncü projeye 10 Bin Türk LirasıMansiyon Ödülü olarak ise 7 Bin 500 Türk Lirası ödül verilecek.

Dereceye giren proje sahiplerine HAK-İŞ Konfederasyonu’nda staj imkanı sağlanacaktır.

Gençlik Bakış Açısıyla Türkiye Yüzyılı’nda Emek ve Gelecek konulu yarışmaya, Türkiye’de ve KKTC’de bulunan üniversitelerin lisans ve lisansüstü eğitim yapan öğrenciler başvurabilecek.

Daha önce dereceye girmiş olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvurular Türkçe ve İngilizce olarak 2 (iki) dilde kabul edilmektedir.

All undergraduate and graduate students of universities in Turkey and KKTC are eligable to apply.

Applications are accepted both in Turkish and English.

HAK-İŞ JÜRİSİNİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1-Standart bir proje tanımlama belgesinde yer alan unsurlara (adı, hedef grubu, faaliyetleri, bütçesi, uygulama takvimi, çıktısı, sonuçları, katma değeri, sürdürülebilirliği vb.) ne ölçüde dikkat edildiği,
2-Proje başvuru formunun kendi içinde tutarlılık durumu (örneğin hedef kitle ile önerilen faaliyetlerin uyumluluğu, faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile bağlantısının kurulup kurulmadığı),
3-Teklif edilen projenin somut, gerçekçi, uygulanabilir, izlenebilir olup olmadığı (muğlak ifadeler yerine anlaşılabilir olması),
4-Proje önerisinin yenilikçi ve özgün olup olmadığı,
5-Önerilen proje teklifi içeriğinde sosyal tarafların, özellikle sendikaların, kuşatılıp kuşatılmadığı,
6-Sunulan proje teklifi içerisinde sendikal örgütlenme boyutuna değinilip değinilmediği,
7-Teklifte, proje yarışması başvuru kılavuzundaki 3 önceliğe (1. Eğitim-İstihdam İlişkisi, 2. Beyin Göçünün Önlenmesi, 3. Mevsimsel Göçün Düzenlenmesi) dikkat edilip edilmediği,
8-Proje önerisinin hayata geçirilmesi halinde paydaşlar üzerinde ve kültürel anlamda ne tür olumlu etkiler oluşturabileceği vb.

GİRİŞ ve AMAÇ

HAK-İŞ Konfederasyonu Gençlik Komitesi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ortaklığında işbirliğine girilen yarışma kapsamında Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin gençliğe vermiş olduğu değeri bir kez daha ortaya koymuştur.

HAK-İŞ, tarihi geçmişinin her aşamasında bilimsel sendikacılığı önceleyerek, bilimsel sendikacılığın gelişimine önem vermiş bir Konfederasyon olmuştur. Emek ilişkilerinin dönüşüme uğradığı günümüzde, HAK-İŞ bir taraftan sendikacılığın eylem ve hak arama yönünü tavizsiz bir şekilde yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan da toplumsal kalkınmaya hizmet etmeyi temel ilke olarak kabul etmektedir.

HAK-İŞ’ in ‘yeni’ olarak tanımladığı süreç, bilimsel ve sistematik olmayı, katılımcı-demokratik ve çoğulcu bir yapıyı, gerçeklere ve gelişmelere açık olmayı, sloganlar yerine üretmeyi ve politika oluşturmayı, teklif etmeyi ve gerçekleştirmeyi ifade etmektedir. Bunun için daha çok araştırmaya, incelemeye, sistematik düşünceye ve bilimsel çalışmaya gereksinim duyulmaktadır.

HAK-İŞ ve bağlı sendikaları projeli çalışmayı benimsemişlerdir. Bu çalışma kültüründe tenkit yerine teklif, klasik anlayış yerine yenilikçi fikirler üretmek esastır. Bu çerçevede HAK-İŞ, sendikal hayatta, proje bazlı çalışma kültürünü yaygınlaştıracaktır.

HAK-İŞ proje bazlı çalışma kültürü doğrultusunda, sendikal mücadelemizle birlikte, ülkemiz çalışma hayatının bugünkü ve gelecekteki sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün ve örnek proje çalışmaları gerçekleştirmektedir.

HAK-İŞ başarıyla uyguladığı projelerinde ortaya koyduğu katkı ve yaklaşımları artırarak geliştirmek kararlılığındadır.

HAK-İŞ yaptığı kapsamlı çalışmalarda; güçlü ortaklık, etkin işbirliği, katılımcı anlayış, birlikte çalışma gibi unsurları, işgücü piyasasının yapısı, yerel-sektörel özellikler ve ihtiyaçlar, insan odaklı bütünsel yaklaşım, iletişim stratejisi ile birleştirerek hem bir model ortaya koymakta hem de ülkemizin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak başarılı sonuçlara ulaşmaktadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’yle HAK-İŞ Konfederasyonu’nun işbirliği içinde olması; HAK-İŞ’in yeni fikirlere açık, yaratıcı, enerjik, dinamik gençlerin, ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkileyeceğine vurgu yapmaktadır.

HAK-İŞ, iyi eğitilmiş, çalışma hayatına kazandırılmış gençlerin toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı; zararlı alışkanlıklardan uzak yetişmiş insan gücü olacağına inanır.

Bu bağlamda HAK-İŞ Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ortaklığında protokolle imzalanmış olan işbirliğimiz, düzenli ve sürdürülebilir bir çalışmayı hedeflemektedir.

1. Tema Fikri Proje Yarışması’nın düzenleyici tarafları; HAK-İŞ Konfederasyonu Gençlik Komitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’dir.

2. Tema Fikri Proje Yarışması ile T.C. Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü öğrenim yapmakta olan öğrenciler arasında yarışma konusu olarak belirlenen 1 ana temaya ilişkin toplumsal farkındalık oluşturma ve daha etkin rol alabilmeleri için fikirlerini kamuoyuyla paylaşmalarını sağlamaktır. Buna uygun olarak, öğrencilerin teorik bilgiler ışığında; pratik, çözüm odaklı, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin bir araya getirilmesi ve jüri üyelerinin bu projeler içerisinde en etkin ve uygulanabilir olan fikirlerin ödüllendirmesi amaçlanmaktadır.

3. Tema Fikri Proje Yarışması’na, Türkiye’de bulunan tüm üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir.

4. Yarışmaya, bireysel olarak ve en fazla 1 (bir ) kişi, 1(bir) tematik başlığa proje sunulabilir. Projelerin hiçbir yerde kullanılmamış, kopyası edilmemiş; özgün olması zorunludur. Benzer ya da alıntı projeler kapsam dışı sayılacaktır.

5. Yarışmaya başvuranların, başvuru formunda yer alan ön başvuru tablosunu; ad-soyad, üniversite, bölüm, öğrenim düzeyi, e-mail, telefon, proje adı bilgilerini eksiksiz doldurmaları zorunludur. Yanlış/eksik veya hatalı beyan durumunda  başvuru geçersiz sayılacaktır.

6. Yarışmaya başvuranlar, Başvuru Formundaki tüm soruları eksiksiz doldurmalıdır.

7. Yarışmanın sonuçlarına göre ilk üç sıralamaya giren projelere birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ve katkı ödülleri yanında “Başarı Belgesi” ve HAK-İŞ Konfederasyonunun ilgili birimlerinde 1 (bir) aylık staj imkânı verilecektir.

HAK-İŞ KONFEDERASYONU VE ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİNİN KURUMSAL İLKELERİ, KÜLTÜREL VE ETİK DEĞERLERİYLE ÇATIŞMAMASI ZORUNLUDUR.

Daha önce dereceye girmiş olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması Posteri

1. Tema Fikri 25.000 TL ve HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

2. Tema Fikri 15.000 TL ve HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

3. Tema Fikri 10.000 TL ve HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

4. Mansiyon Ödülü: 7.500 TL ve HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

Başvuru Formu

GENÇLİK FARKINDA

TEMA FİKRİ YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

⇒ BAŞVURU TARİHİ: 12 Şubat 2024 – 15 Nisan 2024

⇒ DEĞERLENDİRME TARİHİ: 16 Nisan 2024 – 9 Mayıs 2024

⇒ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 10 Mayıs 2024

⇒ ÖDÜL TÖRENİ : 17 Mayıs 2024

BAŞVURU FORMLARINIZI  basvuru@genclikfarkinda.net ADRESİNE EN GEÇ 15 NİSAN 2024 TARİHİNE KADAR“ÖĞRENCİ BELGESİ VEYA DİPLOMA ÖRNEĞİ” İLE GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR.

İletişim

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

(HAK-İŞ)

Tunus Caddesi No: 37 Kavaklıdere 06680 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE

Tel   : +90 312 417 79 00

Faks: +90 312 425 05 52

Web: www.hakis.org.tr

basvuru@genclikfarkinda.net

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Hükümet Meydanı No:2

06050 Ulus, Altındağ/ANKARA

Telefon: +90 312 596 44 44 – 45

Faks: +90 312 311 86 00

Web: https://www.asbu.edu.tr
basvuru@genclikfarkinda.net